Licensvilkår (version 1, 1/10/2019)

Indhold

 1. Definition
 2. Licensen
  1. Licensens omfang
  2. Abonnement
  3. Betalingsbetingelser
  4. Kopiering, overdragelse og viderelicensering
  5. Ejendomsret og ophavsret
  6. Ændringer i licensvilkår
 3. Drift
  1. Backup af data
  2. Oppetid
 4. Behandling af personoplysninger
 5. Garanti
  1. Omfang
  2. Reklamationsperiode
  3. Forpligtelse
  4. Tredjemands rettigheder
 6. Erstatning
  1. Begrænsning af tabstyper
  2. Maksimum erstatning
 7. Lovvalg og værneting
  1. Lovvalg
  2. Værneting

Vilkår

 1. Definition

  Licensvilkår: Herved forstås nærværende licensvilkår.
  Part(erne): nemsurvey ved nemsurvey ved helmstedt.dk og Slutkunden udgør hver en Part og tilsammen Parterne. Parterne er begge erhvervsdrivende og handler i eller for deres bedrift.
  Programmel: Servicen nemsurvey og koden bag - i enhver form.
  Slutbruger: Den person der anvender det af Licensvilkårene omfattede Programmel.
  Slutkunden: Den (juridiske) person der har erhvervet rettigheder i henhold til Licensvilkårene.

 2. Licensen
  1. Licensens omfang

   Licensvilkårene træder i kraft ved Slutkundes erhvervelse af Programmellet, dvs. når Slutkunden har accepteret licensvilkårene og databehandleraftale ved bestilling af nemsurvey, eller hvis nemsurvey på anden måde kan dokumentere, at Slutkunden har accepteret, at være bundet af disse vilkår.
   Slutkunden erhverver alene en tidsubegrænset, uoverdragelig brugsret til Programmel.
   Licensen giver alene Slutkunden adgang til at anvende Programmel internt, til behandling af egne data og til eget formål, og Programmel kan således ikke stilles til rådighed for andre, herunder anvendes af Slutkunden til at varetage arbejdsopgaver for andre juridiske enheder.
   Programmelet må alene betjenes af Slutkundens egne Slutbrugere.
   Programmellet kan ikke udlejes, udlånes eller gives i underlicens til andre.

  2. Abonnement

   Med mindre andet er aftalt, køber Slutkunden nemsurvey i en abonnementsperiode på 1 år. Abonnementet træder i kraft når Slutkunden efter bestilling af nemsurvey modtager informationer om login til sin konto i nemsurvey. Ved udløb af abonnementsperioden forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode på 1 år. Med mindre andet er aftalt forlænges abonnentet til den aktuelle pris på Slutkundes produkt. Opsigelse af abonnementet skal ske senest på udløbsdatoen for abonnementsperioden.

  3. Betalingsbetingelser

   Ved bestilling af nemsurvey er Slutkunden forpligtet til betaling af abonnementsprisen i overensstemmelse med den ordrebekræftelse, nemsurvey fremsender til Slutkunden. Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelsen 1 måned fra fremsendelse af faktura. Ved for sen betaling kan nemsurvey oplægge morarente efter rentelovens bestemmelser. Ved manglende betaling kan nemsurvey afbryde kundens adgang til brug af Programmellet og er berettiget til at afslutte kundeforholdet.

  4. Kopiering, overdragelse og viderelicensering

   Slutkunden opnår brugsret til nemsurvey i abonnementsperioden og er ikke berettiget til at kopierere, overdrage eller viderelicensere Programmellet

  5. Ejendomsret og ophavsret

   Ved Licensvilkårene erhverver Slutkunden ikke ejendomsret eller ophavsret eller andre rettigheder end de i pkt. 2.1 eksplicit nævnte, som fortsat beror hos nemsurvey ved helmstedt.dk.

  6. Ændringer i licensvilkår og abonnementspriser

   nemsurvey ved helmstedt.dk kan meddelse ændringer i licensvilkårene og abonnementspriser med 14 dages varsel. Ved meddelelse om ændringer er Slutkunden berettiget til at opsige sit abonnement på nemsurvey med samme varsel. Ved opsigelse refunderes abonnementsprisen for den resterende abonnementsperiode.

 3. Drift
  1. Backup af data

   Der gemmes dagligt backup af data i nemsurvey (databasen) for de sidste 30 dage. Ansvar for backup af egne data påhviler Slutkunden, der har mulighed for ved et selvvalgt interval at eksportere data fra nemsurvey. Hvis Slutkunden ved et uheld sletter data i nemsurvey, eller af anden årsag har brug for at genskabe tidligere data, kan nemsurvey, i det tilfælde at nemsurvey besidder en brugbar backup, genskabe Slutkundens data. Dette afregnes som en konsulentydelse.

  2. Oppetid

   Der gemmes dagligt backup af data i nemsurvey (databasen) for de sidste 30 dage. Ansvar for backup af egne data påhviler Slutkunden, der har mulighed for ved et selvvalgt interval at eksportere data fra nemsurvey. Hvis Slutkunden ved et uheld sletter data i nemsurvey, eller af anden årsag har brug for at genskabe tidligere data, kan nemsurvey, i det tilfælde at nemsurvey besidder en brugbar backup, genskabe Slutkundens data. Dette afregnes som en konsulentydelse.

 4. Behandling af personoplysninger

  For så vidt at Slutkunden anvender nemsurvey til registrering af personoplysninger, har Slutkunden ansvar for at overholde lovgivningens krav om behandling af personoplysninger.

 5. Garanti
  1. Omfang

   nemsurvey ved helmstedt.dk garanterer, at Programmellet overvejende fungerer som beskrevet, men ikke at Programmellet er fri for fejl eller mangler.
   nemsurvey ved helmstedt.dk garanterer ikke at Programmellet er egnet til noget specielt formål, eller at Programmellet kan løse opgaver eller problemer for Slutkunden eller dennes Slutbrugere, uanset om Slutkunden eller dennes Slutbrugere har gjort opmærksom på ønsker herom.
   Garantier eller indeståelser som ikke udtrykkeligt er medtaget i Licensvilkårene kan ikke gøres gældende i forhold til nemsurvey ved helmstedt.dk

  2. Reklamationsperiode

   Reklamationer i forhold til ovennævnte garantier skal være skriftlige og modtaget af nemsurvey ved helmstedt.dk indenfor en periode på 3 måneder regnet fra Slutkundens erhvervelse af Programmellet.

  3. Forpligtelse

   Fejl og/eller mangler i Programmellet som nemsurvey ved helmstedt.dk måtte blive gjort opmærksom på vil, alene efter nemsurvey ved helmstedt.dk's eget skøn, blive udbedret i form af nye releases eller versioner af Programmellet, som nemsurvey ved helmstedt.dk periodisk kan vælge at udsende.

  4. Tredjemands rettigheder

   nemsurvey ved helmstedt.dk er indehaver af, eller repræsenterer indehavere af, ophavsretten til Programmellet. Bliver Slutkunden mødt med krav fra tredjemand med påstand om, at Programmellet eller Slutkundens brug heraf krænker tredjemands rettigheder, er Slutkunden forpligtet til straks skriftligt at informere nemsurvey ved helmstedt.dk herom og at overlade sagens føring til nemsurvey ved helmstedt.dk. nemsurvey ved helmstedt.dk har fuld rådighed over sagen. Slutkunden er, i den forbindelse alene berettiget til erstatning for nødvendige, afholdte advokatomkostninger.
   Slutkunden er, i rimeligt og sædvanligt omfang, forpligtet til at give nemsurvey ved helmstedt.dk sådanne informationer, som nemsurvey ved helmstedt.dk måtte have behov for, for at kunne føre sagen.
   nemsurvey ved helmstedt.dk kan - efter eget valg - bringe krænkelse til ophør ved:

   • sikre Slutkunden de nødvendige rettigheder til Programmellet, eller
   • gøre andet programmel tilgængeligt, eller
   • ændre Programmellet, eller
   • tilbagebetale Slutkunden den fulde pris for Programmellet;
   • herudover har Slutkunden ingen krav på kompensation eller erstatning i anledning af sådanne krænkelser.
 6. Erstatning
  1. Begrænsning af tabstyper

   nemsurvey ved helmstedt.dk er på ingen måde ansvarlig for indirekte tab, følgetab, tab af data, samt tidstab. Som indirekte tab anses også tabt eller udeblevet indtjening og/eller besparelse.
   Slutkunden er opmærksom på, at dansk rets almindelige regler om erstatning herved er fraveget.

  2. Maksimum erstatning

   nemsurvey ved helmstedt.dk's samlede erstatningsansvar for Slutkundens dokumenterede tab er begrænset til et beløb svarende til Slutkundens seneste abonnementsbetaling til nemsurvey ved helmstedt.dk.

 7. Lovvalg og værneting
  1. Lovvalg

   Licensvilkårene er underlagt dansk ret og enhver tvist om Licensvilkårene eller som udspringer af Programmellet skal afgøres efter dansk ret. Parterne er opmærksomme på, at Licensvilkårene fraviger dansk rets almindelige regler.

  2. Værneting

  3. Tvister skal afgøres ved de almindelige domstole med nemsurvey ved helmstedt.dk's hjemting som værneting.