Databehandleraftale

Mellem

Den dataansvarlige:
Kunden hos nemsurvey

og

Databehandleren
nemsurvey under virksomheden helmstedt.dk
CVR 40784683
Heimdalsgade 45, 3. th
C/O Morten Helmstedt
2200 København N
Danmark

Indhold

 1. Baggrund for databehandleraftalen
 2. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
 3. Databehandleren handler efter instruks
 4. Fortrolighed
 5. Behandlingssikkerhed
 6. Anvendelse af underdatabehandlere
 7. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
 8. Bistand til den dataansvarlige
 9. Underretning om brud på persondatasikkerheden
 10. Sletning og tilbagelevering af oplysninger
 11. Tilsyn og revision
 12. Parternes aftaler om andre forhold
 13. Ikrafttræden og ophør
 14. Kontaktpersoner/kontaktpunkter hos den dataansvarlige og databehandleren
 15. Bilag A: Oplysninger om behandlingen
 16. Bilag B: Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere
 17. Bilag C: Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

Aftaletekst

 1. Baggrund for databehandleraftalen
  1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
  2. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
  3. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes ”hovedaftale”: Licensbetingelser for nemsurvey, som er indgået i forbindelse med bestilling af nemsurvey.
  4. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.
  5. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.
  6. Til denne aftale hører tre bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.
  7. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
  8. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at databehandleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de eventuelle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.
  9. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
  10. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af begge parter.
  11. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.
 2. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
  1. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangs-punkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
  2. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.
  3. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.
 3. Databehandleren handler efter instruks
  1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
  2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.
 4. Fortrolighed
  1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
  2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvarlige.
  3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
  4. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.
 5. Behandlingssikkerhed
  1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
  2. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:
   1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
   2. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
   3. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
   4. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed
  3. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag C.
  4. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lign. i forbindelse med den dataansvarliges eller databehandlerens efterfølgende krav om etablering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af en særskilt aftale indgået af parterne i tillæg til eller i stedet for hovedaftalen.
 6. Anvendelse af underdatabehandlere
  1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler)./li>
  2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
  3. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
  4. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.
  5. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i denne aftales Bilag B.
  6. Når databehandleren har den dataansvarliges godkendelse til at gøre brug af en underdatabehandler, sørger databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.

   Databehandleren er således ansvarlig for – igennem indgåelsen af en underdatabehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de forpligtelser, som databehandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og denne databehandleraftale med tilhørende bilag.
  7. Underdatabehandleraftalen og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom - i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at der er indgået en gyldig aftale mellem databehandleren og underdatabehandleren. Eventuelle kommercielle vilkår, eksempelvis priser, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.
  8. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandleren, f.eks. så den dataansvarlige kan instruere underdatabehandleren om at foretage sletning eller tilbagelevering af oplysninger.
  9. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.
 7. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
  1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
  2. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren – indenfor rammerne af databehandleraftalen - derfor bl.a. ikke;
   1. videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en international organisation,
   2. overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland,
   3. lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.
  3. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Bilag C.
 8. Bistand til den dataansvarlige
  1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

   Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
   1. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
   2. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
   3. den registreredes indsigtsret
   4. retten til berigtigelse
   5. retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
   6. retten til begrænsning af behandling
   7. underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
   8. retten til dataportabilitet
   9. retten til indsigelse
   10. retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  2. Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

   Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
   1. forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
   2. forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.
   3. forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
   4. forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
   5. forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen
  3. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lignende i forbindelse med databehandlerens bistand til den dataansvarlige vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af en særskilt aftale indgået af parterne i tillæg til eller i stedet for hovedaftalen.
 9. Underretning om brud på persondatasikkerheden
  1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.

   Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.
  2. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 10.2., litra b, skal databehandleren - under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden.

   Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:
   1. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
   2. Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
   3. Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger
 10. Sletning og tilbagelevering af oplysninger
  1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
 11. Tilsyn og revision
  1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
  2. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren fremgår af denne aftales Bilag C.
  3. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem databehandleren. Den nærmere procedure herfor fremgår af denne aftales Bilag C.
  4. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.
 12. Parternes aftaler om andre forhold
  1. En eventuel (særlig) regulering af konsekvenserne af parternes misligholdelse af databehandleraftalen vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af en skilt aftale indgået af parterne i tillæg til eller i stedet for hovedaftalen.
  2. En eventuel regulering af andre forhold mellem parterne vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af en særskilt aftale indgået af parterne i tillæg til eller i stedet for hovedaftalen.
 13. Ikrafttræden og ophør
  1. Denne aftale træder i kraft ved kundens udtrykkelige godkendelse af databehandleraftalen i forbindelse med bestilling af nemsurvey.
  2. Aftalen kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning hertil.
  3. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse, betingelser eller lignende i forbindelse med ændringer af denne aftale vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af en særskilt aftale indgået af parterne i tillæg til eller i stedet for hovedaftalen.
  4. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelsesvarsel, som fremgår af ”hovedaftalen”.
  5. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset ”hovedaftalens” og/eller databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 14. Kontaktpersoner/kontaktpunkter hos den dataansvarlige og databehandleren
  1. Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner/kontaktpunkter:
  2. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktpersonen/kontaktpunktet.
  For kunden:
  Den ved bestilling angivne kontaktperson for kundens konto hos nemsurvey samt dennes e-mailadresse. Kontaktoplysningerne kan ændres under kontoindstillinger i nemsurvey.

  For nemsurvey:
  Morten Helmstedt
  Ejer af nemsurvey
  E-mail: kontakt@nemsurvey.dk
 15. Bilag A: Oplysninger om behandlingen

  Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:

  • at den dataansvarlige kan anvende systemet nemsurvey, som ejes og administreres af databehandleren, til at foretage registreringer af og indsamle oplysninger om det af den dataansvarlige besluttede område, fx:
   • Registrering af henvendelser og deres indhold eller temaer
   • Registrering af sager og deres indhold eller temaer
   • Registrering af svar på spørgeskemaer (surveys)

  Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om:

  • at databehandleren stiller systemet nemsurvey til rådighed for den dataansvarlige og herigennem behandler de personoplysninger, som den dataansvarlige beslutter at registrere ved brugen af nemsurvey
  • at nemsurvey behandler oplysninger om de brugere af nemsurvey, som den dataansvarlige opretter til at foretage registreringer i nemsurvey

  Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:

  • Om brugere af nemsurvey registreres som minimum e-mailadresse og efter ønske fra den dataansvarlige evt. også navn og ansættelsessted. Endvidere registreres hvilke rettigheder brugeren har til brug af nemsurvey og hvilke registreringer brugeren har foretaget i nemsurvey.
  • I forbindelse med den dataansvarliges brug af nemsurvey og de oplysninger, den dataansvarlige beslutter at registrere i nemsurvey, kan den dataansvarlige vælge at registrere andre personoplysninger i nemsurvey. nemsurvey er en selvbetjeningsløsning til registrering, og der er ikke i nemsurvey nogle systemmæssige begrænsninger der regulerer, hvilke typer personoplysninger den dataansvarlige kan registrere ved brug af nemsurvey, bortset fra at der kun kan gemmes oplysninger som tekst og ikke fx fotografier eller video.

  Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:

  • Brugere af nemsurvey, der administrerer konti i systemet og/eller foretager registreringer i systemet
  • Kunder, brugere, respondenter eller lignende hos den dataansvarlige, hvis oplysninger registreres i nemsurvey ifm. den dataansvarliges virksomhed/arbejdsområde

  Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:

  • Behandlingen er ikke tidsbegrænset og varer indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af parterne
 16. Bilag B Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere

  1. Betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere

   Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal dog underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. En sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde minimum 1 måned før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Såfremt den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse herom til databehandleren inden 2 uger efter modtagelsen af underretningen. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.

  2. Godkendte underdatabehandlere

   Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere:

   • Hetzner beliggende i Gunzenhausen, Tyskland. Læs om GDPR hos Hetzner. Systemet nemsurvey, herunder den bagvedliggende database, hvor alle de i aftalen nævnte oplysninger om den dataansvarlige og dennes registreringer gemmes, drives på en server, der er ejet af Hetzner.

   Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen af ovennævnte underdatabehandlere til netop den behandling, som er beskrevet ud for parten. Databehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling and aftalt eller lade en anden underdatabehandler foretage den beskrevne behandling.

 17. Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

  1. Behandlingens genstand/instruks

   Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

   • Opbevarer oplysninger om den kontaktperson, som er tilknyttet den dataansvarliges konto i nemsurvey
   • Kan kontakte den dataansvarliges kontaktperson ifm.:
    • Driftsinformationer om nemsurvey
    • Opkrævninger/faktureringer fra nemsurvey
    • Videregivelse af vigtige informationer om nemsurvey, fx nye funktionaliteter i nemsurvey, fejlrettelser mv.
   • Opbevarer oplysninger om de brugere, den dataansvarlige opretter i nemsurvey
   • Opbevarer oplysninger som den dataansvarlige registrerer ifm. brugen af nemsurvey, der relaterer sig til den dataansvarliges virksomhed/arbejdsområde, fx omkring kunder, brugere eller respondenter
  2. Behandlingssikkerhed

   Sikkerhedsniveauet skal afspejle:

   • At nemsurvey ved den tilsigtede brug fortrinsvis vil blive anvendt til registrering af anonymiserede personoplysninger
   • At nemsurvey kan anvendes til registrering af enhver type personoplysninger, hvis den dataansvarlige tilsigtet benytter nemsurvey til at registrere denne type oplysninger

   Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes for at skabe det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau omkring oplysningerne.

   Databehandleren skal dog – i alle tilfælde og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige (på baggrund af den risikovurdering den dataansvarlige har foretaget):

   • At oplysninger, der registreres i nemsurvey af den dataansvarlige, kun kan tilgås af den dataansvarlige og dennes brugere, og ikke af andre kunder hos nemsurvey, brugere af nemsurvey, eller øvrige udenforstående
   • At den dataansvarliges brugere i nemsurvey kun kan tilgå de oplysninger i nemsurvey, som administratoren eller administratorerne af den dataansvarliges konto i nemsurvey, har tilladt brugeren at se ved hjælp af indstillingerne herfor i nemsurvey
   • At der foretages jævnlig backup af data i nemsurvey
   • At nemsurvey alene kan benyttes ved hjælp af en krypteret forbindelse (https)
  3. Opbevaringsperiode/sletterutine

   Personoplysningerne opbevares så længe den dataansvarlige er kunde hos nemsurvey. Ved ophør af kundeforholdet slettes oplysningerne senest 1 måned efter kundeforholdets ophør. Kundeforholdet ophører ved kundens opsigelse af sit abonnement, eller hvis kunden ikke betaler sit abonnement inden for 2 måneder efter ophør af sidste abonnementsperiode. Den dataansvarlige kan på ethvert tidspunkt anmode om at få slettet eller tilbageleveret oplysningerne. En sådan anmodning imødekommes senest inden for 1 uge.

  4. Lokalitet for behandling

   Behandling af de i aftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end de følgende:

   • Hos nemsurvey, Heimdalsgade 45, 3. th, 2200 København N, Danmark
   • Hos Hetzner, Gunzenhausen, Tyskland
  5. Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

   Databehandleren er ikke indenfor rammerne af databehandleraftalen bemyndiget til at foretage en overførsel af personoplysninger til tredjelande

  6. Nærmere procedurer for den dataansvarliges tilsyn med den behandling, som foretages hos databehandleren og dennes underdatabehandlere

   Den dataansvarlige eller en repræsentant for den dataansvarlige har adgang til at føre tilsyn, herunder fysisk tilsyn, hos databehandleren, når der efter den dataansvarliges vurdering opstår et behov herfor. Ved anmodning om et tilsyn skal databehandleren efterkomme anmodningen inden for senest 1 måned. Den dataansvarlige afholder alle omkostninger forbundet med tilsyn, herunder den arbejdstid, et tilsyn medfører for databehandleren.

  7. Nærmere procedurer for tilsynet med den behandling, som foretages hos eventuelle underdatabehandlere

   Procedurer for tilsyn med den behandling, som foretages hos underdatabehandlere, er beskrevet i databehandleraftalerne for underdatabehandlerne. Ønsker den dataansvarlige tilsyn med en eller flere underdatabehandlere, skal den dataansvarlige kontakte nemsurvey, som er ansvarlig for at kontakte underdatabehandler(ne). Den dataansvarlige afholder alle omkostninger forbundet med tilsyn, herunder den arbejdstid, et tilsyn medfører for databehandleren og underdatabehandler(ne).